Κλινική Καρδιολογία

Η κλινική καρδιολογία αποτελεί την βάση της ειδικότητας της καρδιολογίας. Ο όρος χρησιμοποιείται σε αντιδιαστολή με την επεμβατική καρδιολογία για να συμπεριλάβει την εξέταση του ασθενούς με μη επεμβατικές τεχνικές όπως το ιστορικό, την κλινική εξέταση, το ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ), τον υπέρηχο καρδιάς (Triplex), τη 24ωρη καταγραφή ρυθμού ή πίεσης (Holter ρυθμού ή πίεσης) και τη δοκιμασία κοπώσεων. (Σε αυτά προστίθενται και πιο εξειδικευμένες εξετάσεις όπως το Stress ECHO, το σπινθηρογράφημα  κ.α.).

Με την υπερεξειδίκευση σήμερα όλων των ειδικοτήτων, η σωστή και η τεκμηριωμένηεξάσκηση της κλινικής καρδιολογίας αποτελεί προϋπόθεση ώστε ο ασθενής να μην ταλαιπωρείται και να μην τίθεται σε κίνδυνο από περιττές εξετάσεις που δεν οδηγούν σε οριστική διάγνωση.

Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, όταν τα ύποπτα καρδιολογικά συμπτώματα αποτελούν εκδήλωση εξωκαρδιακής νόσου στην οποία η καρδιά μπορεί να συμμετέχει ή όχι.

Σημαντικό επίσης είναι η σωστή ερμηνεία των διαγνωστικών εξετάσεων. Αυτό αποτελεί την βάση για την τέχνη της καρδιολογικής επιστήμης, στην οποία είναι γνωστό οτι μπορεί να εμφανίζονται ψευδώς παθολογικά ή φυσιολογικά αποτελέσματα. Μόνο η συνδυαστική χρήση του ιστορικού, των κλινικών εξετάσεων και των παρακλινικών εξετάσεων οδηγεί στην σωστή διάγνωση και αντιμετώπιση.

Στην πραγματικότητα, στην καρδιολογία υπάρχουν παθήσεις που για την οριστική τους διάγνωση αρκεί μία εξέταση (π.χ. υπερηχοκαρδιογράφημα για τις βαλβιδοπάθειες) , όμως υπάρχουν και παθήσεις που χρειάζονται είτε συνδυασμό πολλών εξετάσεων, είτε την χρήση επεμβατικών τεχνικών όπως η στεφανιογραφία στην περίπτωση της στεφανιαίας νόσου.

Επειδή δε η καρδιά είναι ένα μεταβαλλόμενο και κινούμενο όργανο που επηρεάζεται από τις συνθήκες πίεσης, την ενυδάτωση του κυκλοφορικού και την κατάσταση του νευρικού συστήματος, η εξέταση από τον ίδιο τον θεράποντα Ιατρό είναι κομβικής σημασίας.

Εδώ είναι σημαντικό να αναφέρουμε την περίπτωση του  υπερηχοκαρδιογραφήματος  το οποίο για πολλούς λόγους πρέπει να εκτελείται από τον θεράποντα ιατρό καθώς δεν πρόκειται για υπερηχογράφημα ακίνητων οργάνων όπως π.χ. ήπαρ και νεφρά.

Στο ιατρείο πιστεύουμε ότι η σωστή και τεκμηριωμένη κλινική καρδιολογική εξέταση είναι προαπαιτούμενο  για την ποιοτική διαχείριση του ασθενούς όπως και απαραίτητο βήμα για την παραπομπή σε επεμβατικές εξετάσεις και παρεμβάσεις.

Η κλινική καρδιολογία αποτελεί την βάση της ειδικότητας της καρδιολογίας. Ο όρος χρησιμοποιείται σε αντιδιαστολή με την επεμβατική καρδιολογία για να συμπεριλάβει την εξέταση του ασθενούς με μη επεμβατικές τεχνικές όπως το ιστορικό, την κλινική εξέταση, το ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ), τον υπέρηχο καρδιάς (Triplex), τη 24ωρη καταγραφή ρυθμού ή πίεσης (Holter ρυθμού ή πίεσης) και τη δοκιμασία κοπώσεων. (Σε αυτά προστίθενται και πιο εξειδικευμένες εξετάσεις όπως το Stress ECHO, το σπινθηρογράφημα  κ.α.).

Με την υπερεξειδίκευση σήμερα όλων των ειδικοτήτων, η σωστή και η τεκμηριωμένηεξάσκηση της κλινικής καρδιολογίας αποτελεί προϋπόθεση ώστε ο ασθενής να μην ταλαιπωρείται και να μην τίθεται σε κίνδυνο από περιττές εξετάσεις που δεν οδηγούν σε οριστική διάγνωση.

Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, όταν τα ύποπτα καρδιολογικά συμπτώματα αποτελούν εκδήλωση εξωκαρδιακής νόσου στην οποία η καρδιά μπορεί να συμμετέχει ή όχι.

Σημαντικό επίσης είναι η σωστή ερμηνεία των διαγνωστικών εξετάσεων. Αυτό αποτελεί την βάση για την τέχνη της καρδιολογικής επιστήμης, στην οποία είναι γνωστό οτι μπορεί να εμφανίζονται ψευδώς παθολογικά ή φυσιολογικά αποτελέσματα. Μόνο η συνδυαστική χρήση του ιστορικού, των κλινικών εξετάσεων και των παρακλινικών εξετάσεων οδηγεί στην σωστή διάγνωση και αντιμετώπιση.

Στην πραγματικότητα, στην καρδιολογία υπάρχουν παθήσεις που για την οριστική τους διάγνωση αρκεί μία εξέταση (π.χ. υπερηχοκαρδιογράφημα για τις βαλβιδοπάθειες) , όμως υπάρχουν και παθήσεις που χρειάζονται είτε συνδυασμό πολλών εξετάσεων, είτε την χρήση επεμβατικών τεχνικών όπως η στεφανιογραφία στην περίπτωση της στεφανιαίας νόσου.

Επειδή δε η καρδιά είναι ένα μεταβαλλόμενο και κινούμενο όργανο που επηρεάζεται από τις συνθήκες πίεσης, την ενυδάτωση του κυκλοφορικού και την κατάσταση του νευρικού συστήματος, η εξέταση από τον ίδιο τον θεράποντα Ιατρό είναι κομβικής σημασίας.

Εδώ είναι σημαντικό να αναφέρουμε την περίπτωση του  υπερηχοκαρδιογραφήματος  το οποίο για πολλούς λόγους πρέπει να εκτελείται από τον θεράποντα ιατρό καθώς δεν πρόκειται για υπερηχογράφημα ακίνητων οργάνων όπως π.χ. ήπαρ και νεφρά.

Στο ιατρείο πιστεύουμε ότι η σωστή και τεκμηριωμένη κλινική καρδιολογική εξέταση είναι προαπαιτούμενο  για την ποιοτική διαχείριση του ασθενούς όπως και απαραίτητο βήμα για την παραπομπή σε επεμβατικές εξετάσεις και παρεμβάσεις.Το ιατρείο εφαρμόζει μέτρα COVID19